jansen_home2

Wij leveren uitsluitend volgens de Metaalunievoorwaarden.

Op al onze offertes, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, van toepassing. De Metaalunievoorwaarden stellen wij u, middels de links hieronder, digitaal ter beschikking.